FEMMEREN Primærbehandling Enner Mark Fængsel

Primærbehandlingen FEMMEREN er et misbrugsbehandlingstilbud til mandlige afsonere, som befinder sig i et lukket fængsel og har/eller har haft misbrug/overforbrug af rusmidler. Dertil skal man have et ønske om eller behov for at afsone uden brug af rusmidler og muligvis på længere sigt leve en stoffri tilværelse. Primærbehandlingen henvender sig til afsonere, der i en større eller mindre grad er motiveret for at forandre sig og tilmed acceptere behandlingsafdelingens kultur, rammer, regler og forventninger. Dvs. der er dannet en ramme for en kultur, der tager afstand fra misbrugs- og kriminalitetsvaner og i stedet fokuserer på, at den indsatte lære nyere og sundere vaner. Som en del af kulturen er der et krav om, at den indsatte kan aflægge rene urinprøver, hvilket er med til at sikre en stoffri afdeling. Herunder gælder også ”stoffrihed” i forhold til lægeordinerede substitutionspræparater eller andre former for afhængigskabende medicin (kan sidstnævnte ikke imødekommes visiteres der først til afgiftningen).

Alle afsonere, uanset alder, etnicitet, tro eller kriminalitet kan søge om at blive optage på primærdøgnbehandlingen.

Der forefindes også andre krav som skal være på plads for at kunne komme på døgnbehandlingen. Afsoneren skal kunne tale og forstå dansk, ikke have svære psykiske lidelser, afhængighedsskabende medicin samt ikke være udvisningsdømt.

Visitationsprocedure

Ved forespørgsel om en døgnbehandlingsplads sendes først et ansøgningsskema til den pågældende institution/afdeling, hvor den indsatte ønskes overført fra. Når den returneres, vil den enten blive fremlagt og gennemgået på middagsmøde, hvor de forskellige faggrupper er repræsenteret, eller der vil tages en lederbeslutning herom. I begge tilfælde vurderes egnetheden i forhold til målgruppen, eksisterende kultur etc..

Først herefter forekommer den individuelle visitationssamtale, hvortil der er udarbejdet et visitationsskema.  Denne sikrer, at vi har den fornødne viden om den indsatte i forhold til blandt andet medicin, straflængde mm. lige såvel som den indsatte informeres om centrale ting ved at være og deltage i døgnbehandling. Forsamtalen afholdes som regel af en betjent eller behandler fra døgnbehandlingsafdelingen.

Behandlingens omfang og varighed

Primærbehandlingen er sat til at vare minimum 17uger og er opdelt i tre faser.

I primærbehandlingen tilbydes der både individuelle samtaler (en gang ugentlig) og gruppebehandling (dagligt). Vi anvender både individuel og gruppebehandling, da de hver især har sine fordele og dermed i kombination kan forstærke effekten af misbrugsbehandlingen. Desuden vil der være et stort fokus på miljøterapi, undervisning/psykoedukation, træning af sociale og relationelle færdigheder mm. Yderligere er der løbende temauger, sommerskole og andre fælles sociale aktiviteter, der har til hensigt at fremme de indsattes sociale og relationelle kompetencer, såvel som deres generelle fysiske og psykiske velvære.

Således kan omfang og varighed også variere på primærafdelingen. Dog er det vigtigt, at den enkelte indsatte kan være på afdelingen, så længe vedkommende er motiveret herfor, har behov for det samt der generelt set er et behandlingsmæssigt formål. På længere sigt har den indsatte desuden mulighed for at søge om at komme i efterbehandlingen.

Formålet med primærbehandlingen er at give et omfattende tilbud til afsonere, der har et ønske om, er motiveret for og har de nødvendige ressourcer til at arbejde med at blive stoffri og på sigt leve et liv uden afhængighedsskabende stimulanser og kriminalitet. Målet er således, at den indsatte – gennem sit behandlingsforløb – bliver (re)socialiseret og opnår kompetencer til at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel