FEMMEREN Primærbehandling Enner Mark Fængsel

Primærbehandlingen FEMMEREN er et misbrugsbehandlingstilbud til mandlige afsonere, som befinder sig i et lukket fængsel og som har/eller har haft misbrug/overforbrug af rusmidler. Dertil skal man have et ønske om eller behov for at afsone uden brug af rusmidler og muligvis på længere sigt leve en stof- og/eller alkoholfri tilværelse.

Primærbehandlingen henvender sig til afsonere, der i en større eller mindre grad er motiveret for at forandre sig og kan acceptere behandlingsafdelingens kultur, rammer, regler og forventninger. Dvs. en kultur, der tager afstand til misbrugs- og kriminalitetsvaner og i stedet fokuserer på, at den indsatte lære nye og sundere vaner.

Som en del af kulturen er der et krav om, at den indsatte kan aflægge rene urinprøver, hvilket er med til at sikre en stoffri afdeling. Herunder gælder også ”stoffrihed” i forhold til lægeordinerede substitutionspræparater eller andre former for afhængighedsskabende medicin – kan sidstnævnte ikke imødekommes, visiteres der først til afgiftningen.

 

Alle afsonere, uanset alder, etnicitet, tro eller kriminalitet, kan søge om at blive optage på primærdøgnbehandlingen. Dog er det et krav; at den indsatte skal kunne tale og forstå dansk, ikke have svære psykiske lidelser, ikke tage afhængighedsskabende medicin samt ikke være udvisningsdømt.

Visitationsprocedure

Ved forespørgsel om en døgnbehandlingsplads sendes først et ansøgningsskema til den pågældende institution/afdeling, hvor den indsatte ønskes overført fra. Når ansøgningsskemaet returneres, vil besvarelsen enten blive fremlagt og gennemgået på et middagsmøde, hvor de forskellige faggrupper er repræsenteret, eller der vil blive taget en lederbeslutning på baggrund af besvarelsen. I begge tilfælde vurderes egnetheden i forhold til målgruppen, eksisterende kultur etc.

Først herefter afholdes den individuelle visitationssamtale, hvortil der er udarbejdet et visitationsskema.  Denne sikrer, at vi har den fornødne viden om den indsatte i forhold til blandt andet medicin, straflængde m.m., lige såvel som den indsatte informeres om centrale ting ved at være på og deltage i døgnbehandlingen. Visitationssamtalen afholdes som regel af en betjent eller behandler fra døgnbehandlingsafdelingen.

Behandlingens omfang og varighed

Primærbehandlingen er sat til at vare minimum 17 uger og er opdelt i tre faser.

I primærbehandlingen tilbydes der både ugentlige individuelle samtaler og daglige gruppeforløb. Vi anvender både individuel og gruppebehandling, da de hver især har sine fordele og dermed i kombination kan forstærke effekten af misbrugsbehandlingen. 

Desuden vil der være et stort fokus på miljøterapi, undervisning/psykoedukation, træning af sociale og relationelle færdigheder, m.m. Fx er der løbende temauger, sommerskole og andre fælles sociale aktiviteter, der har til hensigt at fremme de indsattes sociale og relationelle kompetencer, såvel som deres generelle fysiske og psykiske velvære. Derfor er der en forventning om deltagelse i disse aktiviteter. 

Omfang og varighed kan variere på primærafdelingen. Dog er det vigtigt, at den enkelte indsatte kan være på afdelingen, så længe vedkommende er motiveret herfor og har behov for det – der skal dog være et behandlingsmæssigt formål. På længere sigt har den indsatte desuden mulighed for at søge om at komme i efterbehandlingen.

Mål med behandling

Formålet med primærbehandlingen er at give et omfattende tilbud til afsonere, der har et ønske om og er motiverede for at arbejde med at blive stof- og/eller alkoholfri og på sigt leve et liv uden misbrug og kriminalitet. Målet er således, at den indsatte, gennem sit behandlingsforløb, bliver (re)socialiseret og opnår kompetencer til at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system