Forbehandling

Arresthusets forbehandling er misbrugsbehandling til varetægtsarrestanter, som har et rusmiddelsrelateret problem. Der forelægger ikke noget krav om, at arrestanten skal have et erkendt misbrug, være stoffri eller være motiveret for at blive stoffri. Der skal blot være et ønske om at ville indgå i behandling af misbruget. Da det er punkter, der bl.a. arbejdes med under selve behandlingen, som strækker sig over 12 sessioner. Det kan enten være 12 individuelle sessioner over 12uger eller 6 individuelle sessioner og 6 gruppesessioner, som vil strække sig over 6uger. Til arresthusets forbehandling findes der gruppeprogrammet Crossroad, hvor første del udgøres af fem temaer og en afslutning/ evaluering på forløbet (se punkt 1).I Hjulsøgårdfonden har vi fokus på at anvende både individuel terapi og gruppeterapi, da begge metoder har sine fordele, hvilke bliver forstærket, når de kombineres. I den individuelle terapi har man mulighed for at gå i dyden med sine misbrugsproblematikker, hvor man i gruppeterapien har mulighed for at spejle sig i andre med lignende problematikker.

 Alle indsatte, der har et rusmiddelsrelateret misbrug, kan søge behandling uanset køn, alder etnicitet, tro eller arten af kriminalitet. Det kræves blot at klienten kan tale og forstå dansk på et flydende niveau.  

 I selve forbehandlingen er der fokus på at arbejde med erkendelsen af misbrugets omfang og konsekvenser, da det bl.a. i forskningslitteraturen har en positiv effekt på udfaldet af behandlingen.

CrossRoads er et gruppebehandlingsprogram vi har udviklet til arrestanter med fokus på at skabe motivation for at blive stoffri.

Gruppeprogrammets sidste del består af 6 sessioner, der underbygger det der er arbejdet med i forbehandlingen og giver arrestanten endnu mere indblik i sine misbrugsproblematikker.

 

Dertil arbejdes der med motivationen for forandring, da motivation i mange tilfælde stiger i og med at den pågældende klient for mere kenskab til misbrugets negative konsekvenser. Efterfølgende er der fokus på årsager til misbruget samt hvilken funktion, det har haft. Desuden kan der også være fokus på underliggende psykiske problemstillinger, da disse kan være årsager til misbruget (se afsnit om Hjulsøgårdfondens syn på misbrug). 

Når de 12 sessioner er afholdt, er behandlingsprogrammet gennemført og det vurderes, hvorvidt den pågældende klient fortsat vil profitere af behandlingen og der vil derfor være mulighed for at deltage i den forlængede forbehandling.

I Hjulsøgårdfonden lægger vi megen vægt på dokumentation, sådan vi kan holde en konstant fokus på at videreudvikle og forbedre vores behandlingstilbud. Vi er derfor kendt for at være en organisation, der lægger høj vægt på faglighed og en måde at sikre den høje faglighed på er ved at holde fokus på dokumentation, evidens og videreuddannelse. Derfor går vi meget op i at anvende evidensbaseret metoder, værktøjer, teorier og psykologiske retninger i misbrugsbehandlingen (se afsnittet om Hjulsøgårdfonden).

Ved første samtale udfyldes et motivationsspørgeskema til at klarlægge, hvor den pågældende klient er i sin forandringsproces.

Motivationsspørgeskemaet er udviklet til at måle graden af klientens motivation opdelt efter punkterne erkendelse af misbrugets problemer, ønske om at få hjælp, behandlingsparathed, ydre pres for behandling samt behandlingsbehov. Det er derfor et evidensbaseret og konkret værktøj til at få et indblik i, hvor klienten ligger motivationsmæssigt og finde ud af, hvor fokus skal ligge i behandlingen. Dertil udfyldes der også en række spørgsmål til at få et grundigere indblik i klientens baggrund og dermed være med til at skabe fokus i den behandlingsplan, der også laves ved første samtale

Når de 12 sessioner er gennemført evalueres der på behandlingen for at se hvorvidt klienten har forbedret sin selvindsigt/erkendelse af misbruget, fået mere indsigt i årsager og sammenhænge til misbruget samt fået mere motivation for at forandre sig.

Som arrestant har du mulig for at få kontakt til en behandler fra deres daglige gang på jeres afdeling eller arbejdsplads og høre nærmere om behandlingens form og rammer. Du kan også skrive en anmodningsseddel. Ved første samtale udfyldes en samtykkeerklæring, hvor der bliver lagt vægt på at behandleren har tavshedspligt i forhold til betjente og andre arrestanter, men også indberetningspligt. Dog har behandleren ikke tavshedspligt, hvad angår kollegaer i Hjulsøgårdfonden.  

Foldere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system